Σκοπός & Στόχοι

Σκοπός & Στόχοι

Η Πολιτιστική γνώση και οι Κοινωνικές δεξιότητες είναι απαραίτητες στον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας. Μία συμπεριφορά που θεωρείται κατάλληλη σε μία κουλτούρα, συχνά κρίνεται ακατάλληλη σε κάποια άλλη.

Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΓΝΩΣΗ αποτελεί το θεμέλιο της επικοινωνίας. Πρόκειται για την ικανότητα να παρατηρούμε και να ενημερωνόμαστε για τις πολιτιστικές μας αξίες, πεποιθήσεις και αντιλήψεις. Οι προσωπικές, διαπροσωπικές και δια-πολιτισμικές ικανότητες καλύπτουν όλες τις μορφές συμπεριφοράς των ατόμων, εξοπλίζοντάς τα κατάλληλα, ώστε να συμμετέχουν αποτελεσματικά και εποικοδομητικά στην κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Η πολιτιστική γνώση είναι ζωτικής σημασίας κυρίως όταν αλληλεπιδρούμε με ανθρώπους από άλλους πολιτισμούς, δεδομένου ότι οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται, ερμηνεύουν και αξιολογούν πράγματα και καταστάσεις με διαφορετικό τρόπο.

Από την άλλη πλευρά, οι ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ αφορούν τις ικανότητες που πρέπει να διαθέτουμε ώστε να είμαστε αποτελεσματικοί στο περιβάλλον μας και περιλαμβάνουν την συνεργασία, την αλληλεπίδραση και την σύναψη εποικοδομητικών σχέσεων με άλλους ανθρώπους.
Οι κοινωνικές  ικανότητες περιλαμβάνουν την ικανότητα της εποικοδομητικής επικοινωνίας σε διαφορετικά περιβάλλοντα, την ανεκτικότητα, την έκφραση και κατανόηση διαφορετικών αντιλήψεων, την ικανότητα διαπραγμάτευσης  με τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και το αίσθημα εμπάθειας.

Στόχος του προγράμματος CS.Tour είναι να αναπτύξει καινοτόμες μεθόδους και να παρέχει ευκαιρίες σε όσους ήδη εργάζονται στον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας ή επιθυμούν μία καριέρα στους τομείς αυτούς, να μάθουν και να Πιστοποιήσουν τις Κοινωνικές Ικανότητες και την Πολιτιστική γνώση, σε σχέση με τις παρακάτω δύο Βασικές Ικανότητες (ΒΙ), σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΠΑ)*:

 • ΒΙ 6: «Κοινωνικές Ικανότητες και Ικανότητες που σχετίζονται με την Ιδιότητα του πολίτη»,
 • ΒΙ 8: Πολιτιστική Γνώση και Έκφραση

*Τι είναι το ΕΠΑ; 
το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσαν, στα τέλη του 2006, το ευρωπαϊκό πλαίσιο των βασικών ικανοτήτων για τη διά βίου μάθηση. Το εν λόγω πλαίσιο προσδιορίζει και καθορίζει, για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τις βασικές ικανότητες που χρειάζονται οι πολίτες για την προσωπική τους ολοκλήρωση, την κοινωνική ένταξη, την ενεργό ιδιότητα του πολίτη και την απασχολησιμότητά τους στην κοινωνία μας που βασίζεται στη γνώση.

Αναφορικά με την Πολιτιστική Γνώση & τις Κοινωνικές Ικανότητες στον τομέα του τουρισμού και της Φιλοξενίας, η εταιρική σύμπραξη του CS.Tour θα αναπτύξει τα ακόλουθα:

 1. Ανάλυση των Εκπαιδευτικών Αναγκών για τον εντοπισμό των φραγμών και των απαιτήσεων του τομέα του Τουρισμού και της Φιλοξενίας.
 2. Ένα Πρόγραμμα Σπουδών  που θα περιλαμβάνει:
  Μεθοδολογικό Οδηγό και Εργαλειοθήκη για τους Εκπαιδευτές
  Εκπαιδευτικό Υλικό
  Ηλεκτρονική πλατφόρμα με εκπαιδευτικό υλικό και πηγές
 3. Πιστοποιητικό επί της Πολιτιστικής Γνώσης & των Κοινωνικών Ικανοτήτων στον Τουρισμό στο επίπεδο προσόντων 4-5 με βάση το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων.

Latest News

26 Φεβρουαρίου 2017
20 Δεκεμβρίου 2016

Newsletter