Intellektuella resultat

Detta är en jämförande transnationell rapport över identifierade hinder och behov hos turismsektorn gällande KCs 6 och KC8. Denna gemensamma rapport kommer att grundas på insikter från de fem nationella analyser som genomförs med samma metodologi i varje partnerland.
Rapporten kommer att identifiera gemensamma mönster och behov på europeisk nivå samt upptäcka geografiska särdrag inom de sektorerna.

Denna läroplan syftar till att vidareutveckla personliga, interpersonella och interkulturella kommunikationsfärdigheter och kommer att stötta affärsinitiativ inom turismsektorn, medan den får stöd av pedagogiskt material. Den kommer att täcka alla komponenter inom KCs 6 och 8 och kommer att rikta sig till alla EU-medborgare som önskar en framgångsrik karriär inom turismsektorn.

Den kommer att bestå av en guide för utbildare med en pool av metodologiska verktyg, såsom teoretiska material, innehåll samt metodologiska tillvägagångssätt för utbildarna. Utöver guiden kommer verktygslådan för utbildare att komplettera den framtagna läroplanen för KCs 6 och 8 och hjälpa dem att täcka in all nödvändig information för den som är engagerad inom turismsektorn.

En Kursplan för Praktikanter kommer att tas fram särskilt för Nyckelkompetenser 6 & 8 för att stötta de studerandes självstudier och fungera som en modell för professionellt tänkande. Kursplanen för Praktikanter kommer att användas av de studerande under pilotutbildningarna av personer som arbetar inom turismsektorn i Grekland och på Cypern.

CS.Tours e-plattform kommer att vara en åtkomstpunkt för tryckt, ljud- och visuellt material i flera format, bland annat tryckt, dokument, e-böcker med mera, med relevant material framtaget för KCs 6 & 8. Läroresurserna som laddas upp kommer att inkludera: böcker, metodologier, referensmaterial, bibliografi, relevanta projekt framtagna för KCs 6 & 8, fallstudier, relevanta länkar etc.

E-plattformen kommer att kunna delas fritt, vilket innebär att det underlättar användning, omarbetning och delning av alla.

Ackrediteringsplanen baseras på det framtagna utbildningsmaterialet och kommer att fungera som en grund för att möjliggöra för människor i turismsektorn att planera nästa steg för personlig och professionell utveckling.
Ackrediteringsplanen kommer att garantera projektets hållbarhet eftersom den möjliggör för människor att certifiera kunskap, färdigheter och attityder gällande Kulturell Medvetenhet & Sociala Färdigheter inom turism enligt EQF-nivå 4-5, vilka har erkänts som avgörande kompetenser för anställningsbarhet.