Motivering och Mål

Motivering & Mål

Kulturell Medvetenhet & Sociala Färdigheter är avgörande i Turismsektorn.
Beteende som är passande i en kultur kan ofta ses som opassande i en annan.

KULTURELL MEDVETENHET är grunden till kommunikation. Det innefattar förmågan att distansera oss från oss själva och bli medvetna om våra kulturella värderingar, föreställningar och uppfattningar. Personlig, interpersonell och interkulturell kompetens täcker de beteenden som individer behöver för att delta i privat- och arbetsliv på ett effektivt och konstruktivt sätt. Kulturell medvetenhet är avgörande när vi interagerar med personer från andra kulturer eftersom människor ser, tolkar och utvärderar saker på olika sätt.

SOCIALA FÄRDIGHETER, å andra sidan, är de förmågor vi behöver för att vara effektiva i vår omgivning och samarbeta med andra människor, interagera med dem och bygga verkningsfulla relationer. Sociala färdigheter innefattar förmågan till konstruktiv kommunikation i olika miljöer, att visa tolerans, att uttrycka och förstå olika synvinklar, att förhandla med förmåga att skapa förtroende, samt att känna empati.Syftet med CS.Tour-projektet är att ta fram innovativa metoder samt tillhandahålla verkliga möjligheter för de som redan arbetar med eller överväger en karriär inom Turismsektorn, att Lära sig samt Certifiera Social Kompetens och Kulturell medvetenhet i förhållande till följande två Nyckelkompetenser (KC) inom European Reference Framework (ERF):

 • KC Nr 6: ”Social och Medborgerlig Kompetens”
 • KC Nr 2: ”Kulturell Medvetenhet & Uttryck”

* Vad är ERF?
Europeiska Parlamentet och Europeiska Rådet 18/12-2006 rekommenderade ett europeiskt ramverk för Nyckelkompetenser inom Livslångt Lärande. Detta europeiska referensramverk (ERF) identifierar för första gången de 8 Nyckelkompetenser (KC) som medborgare behöver för självförverkligande, aktivt medborgarskap samt anställningsbarhet och som måste ingjutas under alla utbildningsstadier.
För att täcka den kunskap, de färdigheter och de attityder som är nödvändiga för utbildare och anställda inom turismsektorn kommer flera olika utbildningar att tas fram inom projektets ramar.

För Nyckelkompetensen Kulturell Medvetenhet inom Turismsektorn kommer CS.Tour-konsortiet att ta fram följande:

 1. En analys av utbildningsbehov för att identifiera hinder och krav inom Turismsektorn
 2. En modulär läroplan som innefattar:
  Metodologisk Guide och Verktygslåda för utbildare
  Kursplan för studerande
  Öppen e-plattform med läroresurser
 3. En ackrediterad 4-5-kvalifikation för Kulturell Medvetenhet & Sociala Färdigheter inom Turism (ERF)